KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME VE AYDINLATMA BEYANI


INTER PARTNER ASSISTANCE YARDIM VE DESTEK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“IPA”) olarak kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) md. 10 ve ilgili mevzuat hükümlerinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları siz değerli veri sahiplerinin bilgilerine sunarız.


1. VERİ SORUMLUSU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; IPA tarafından aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak üçüncü kişilere açıklayabilecek ve/veya aktarabilecektir.


2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

IPA olarak ilgili mevzuat ve yapılan sözleşmeler kapsamında, websitemiz ve çağrı merkezimi aracığıyla elde edilen kimlik verileri (ad, soyad, TC kimlik no, doğum tarihi) ve iletişim verileriniz (cep telefonu, adres) her türlü ürün ve hizmet talebini yerine getirmek, bilgi sağlamak, talepte bulunan ilgilinin bilgilerini tespit etmek elektronik veya kağıt ortamında talebe dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat ve sözleşmeler çerçevesinde öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen diğer ürün / hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirebilmek amacıyla kişisel verileriniz hukuka uygun olarak işlenmektedir.


3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞILMASI

Kişisel verileriniz, gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı sınırlı ve ölçülü olarak ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi ilkelerine uygun olarak işlenir.


KVKK’nın 8’inci ve 9’uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, işbu bildirimin sayılan amaçlarla sınırlı olarak, bünyesinde yer aldığımız AXA Grubu içerisinde yer alan yurt içi ve yurt dışındaki merkezlere ve iştiraklerimize, mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetlerimizi yürütebilmek için hizmet aldığımız ve/veya hizmet verdiğimiz, iş birliği içinde olduğumuz özel ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarına, tedarikçilerimize denetleyici ve düzenleyici makamlara, tedarikçilerimize veya yüklenicilerimize aktarılabilmektedir.


4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun ve Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kanunlarda öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünğ yerine getirmesi, bir sözleşmenin kurulması, bir sözleşmenin ifası için gerekli olması halinde açık rıza ve hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, veri sorumlusunun meşru menfaatleri ve hukuki sebeplerine dayalı olarak, iş ilişkisinde olduğumuz çağrı merkezimiz, websitemiz, elektronik posta, faks ve mobil / web uygulamaları gibi kanallar aracılığıyla ilgili mevzuata uygun olarak sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir. Kişisel verilerin doğrudan müşterilerimiz tarafından, açık irade ile paylaşılması ve derlenmesi esastır.


5. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ

IPA işlemek ve saklamakla yükümlü olduğu kişisel verileri yasal zaIPA işlemek ve saklamakla yükümlü olduğu kişisel verileri yasal zamanaşımı süresinin dolmasının ardından en geç 6 (altı) aylık periyotlarla düzenli olarak silmektedir. İşbu sürenin sonunda veri sahibi tarafından kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesi yönündeki bir talebin IPA’ya ulaşması halinde, IPA ilgili kişisel verileri talebin kendisine ulaşmasını takiben 30 gün içerisinde silmek ve/veya yok etmekle yükümlüdür.


6. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;

  • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
Haklarına sahipsiniz.


Bu kapsamda iletilen talepler IPA tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, IPA tarafından, belirlenen tarifedeki ücret alınabilmektedir


7. İLETİŞİM YÖNTEMLERİ

6698 Sayılı Kanun kapsamında kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı aşağıda belirtilen yöntemleri kullanarak gerçekleştirebilirsiniz;

  • İrtibat Bilgileri;


Veri Sorumlusu: Inter Partner Assistance Yardim Ve Destek Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi


E-posta : interpartnerassistance@hs03.kep.tr, info@ipaistanbul.com


Posta: Saray mah. Site Yolu cad. Anel İş Merkezi No:5/13-14 Ümraniye – Istanbul / Türkiye


Otuz günlük yasal hakkınızın sorunsuz takibi için kargo yoluyla gönderilen başvurularınızın noter tasdikli veya iadeli taahhütlü olarak gönderilmesi gerekmektedir. Bu kapsamdaki başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgili kişilere yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.


Ayrıntılı bilgi için prosedülerimizi okuyabilirsiniz;