KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME VE AYDINLATMA BİLDİRİMİ

INTER PARTNER ASSISTANCE YARDIM VE DESTEK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) md. 10 ve ilgili mevzuat hükümlerinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları siz değerli müşterilerimizin bilgilerine sunarız.

Kişisel Verilerin Toplanmasının Yasal Dayanağı Nedir?

Yerel Mevzuat kapsamında, başta T.C. Anayasası md. 20 ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) olmak üzere, ilgili yasa, yönetmelik ve tebliğler uyarınca kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. Ayrıca 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hükümler içermektedir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları

Asistans şirketi olarak ilgili mevzuat ve yapılan sözleşmeler kapsamında her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; talepte bulunan ilgilinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik veya kağıt ortamında talebe dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat ve sözleşmeler çerçevesinde öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen diğer ürün / hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirebilmek adına kişisel verileriniz hukuka uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?

Toplanan kişisel verileriniz; Sigortacılık Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında sunduğumuz hizmetlerle ilgili olarak hukuka uygun olarak ve dürüstlük kuralları doğrultusunda işlenir.

İşleme kriterlerimiz; gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesi, işlendikleri amaçla bağlantılı olması, sınırlı ve ölçülü olması, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi ilkelerine uygun olarak işlenir.

Ayrıca KVKK’nın 8’inci ve 9’uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, işbu bildirimin “Kişisel Verilerin İşlenme Amacı” başlığı altında sayılan amaçlarla sınırlı olarak, AXA Grubu içerisinde yer alan merkezlere ve iştiraklerimize, mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetlerimizi yürütebilmek için hizmet aldığımız ve/veya hizmet verdiğimiz, iş birliği içinde olduğumuz özel ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarına, denetleyici ve düzenleyici makamlara, tedarikçilerimize veya yüklenicilerimize aktarılabilmektedir.

Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle Toplanmaktadır?

Şirketimiz ile paylaşılan kişisel verinin doğrudan müşterilerimiz tarafından, açık irade ile paylaşılması ve derlenmesi esastır. Bu bağlamda kişisel verileriniz; asistans hizmeti verme amacıyla; iş ilişkisinde olduğumuz firmalar, tedarikçilerimiz, çağrı merkezimiz, elektronik posta, faks ve mobil / web uygulamaları gibi kanallar aracılığıyla ilgili mevzuata uygun olarak sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Verisi İşlenen “İlgili Kişi” Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVKK md. 11 gereğince aşağıda belirtilmekte olan haklara sahipsiniz:
 • (i). Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz,
 • (ii). Verileriniz işlenmiş ise bilgi talep edebilirsiniz,
 • (iii). Verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz,
 • (iv).) Verilerinizin yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgi alabilirsiniz,
 • (v). Verilerinizin eksik / yanlış işlenmiş ise, verilerinizin düzeltilmesini isteyebilirsiniz,
 • (vi). Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini (*) isteyebilirsiniz,
 • (vii). Yukarıda (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı 3ncü kişilere bildirilmesini isteyebilirsiniz,
 • (viii). Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda bu sonuca itiraz edebilirsiniz,
 • (ix). Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep edebilirsiniz


 • Yukarıda sıralanan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, yazılı olarak şirketimize iletmeniz durumunda talebiniz en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.

  (*) Sizlerle gerçekleştirmekte olduğumuz işlemlere ilişkin dokümanların saklanmasına dair yasal zorunluluklarımız bulunmaktadır. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz halinde, yasal zorunluluklar kapsamında belirlenen sürenin sonunda bu talebinizi yerine getirmemiz mümkün olabilecektir.

  Kişisel verilerinizi kullanımımız ile ilgili her türlü sorunuzu, musteriIliskileri@ipaistanbul.com adresine e-posta gönderebilir veya Kısıklı Mh. Bosna Bulv. N.39 34692 Çamlıca – Üsküdar – Istanbul / Türkiye adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.