KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

Kişisel verilerinizi neden işliyoruz ve bunun hukuki gerekçesi nedir?
Sigortacılık mevzuatı başta olmak üzere, kanunlar ve sair mevzuat kapsamında acentelerimiz aracılığıyla vermekte olduğumuz hizmetler, ilgili kişilere ait, kişisel ve/veya nitelikli kişisel verilerin işlenmesini gerektirmektedir. Veriler, “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” çerçevesinde işlenmektedir.

Kişisel verilerinizi nasıl topluyoruz?
Sigorta poliçeleri ve emeklilik sözleşmelerinin taraflarına ait kişisel/nitelikli kişisel veriler; acentelerimiz, internet uygulamalarımız ve çağrı merkezimiz tercihlerine göre müşterilerimizin açık rızaları ile derlenmektedir.

Kişisel verilerinizi kimlere ve hangi amaçla aktarıyoruz?
Sigortacılık mevzuatı ve özellikle 28.08.2015 tarihli ve 29459 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sigortacılık Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde ilgili kişi ve/veya kurumlara aktarılabilmekte olup ayrıca bu veriler anonim hale getirildikten sonra sigortacılık hizmetlerimiz için istatistiksel analizler yapılmak üzere AXA Grubu içerisinde yer alan merkezlere ve iştiraklerimize aktarılabilmektedir. İlgili yönetmelik uyarınca; destek hizmeti sağlayıcılarının bu işleri nedeniyle bilgi sahibi oldukları sigortalılara, hak sahiplerine ve katılımcılara ait sırların korunmasına yönelik gerekli tedbirler alınmaktadır.

Verisi işlenen “ilgili kişi” olarak haklarınız nelerdir?
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aşağıda belirtilmekte olan haklara sahipsiniz:
  • a) Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz,
  • b) Verileriniz işlenmiş ise bilgi talep edebilirsiniz,
  • c) Verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz,
  • d) Verilerinizin yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgi alabilirsiniz,
  • e)Verilerinizin eksik / yanlış işlenmiş ise, verilerinizin düzeltilmesini isteyebilirsiniz,
  • f) Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini (*) isteyebilirsiniz,
  • g)Yukarıda (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı 3ncü kişilere bildirilmesini isteyebilirsiniz,
  • h) Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda bu sonuca itiraz edebilirsiniz,
  • i) Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep edebilirsiniz,

(*) Sizlerle gerçekleştirmekte olduğumuz işlemlere ilişkin dokümanların saklanmasına dair yasal zorunluluklarımız bulunmaktadır. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz halinde, yasal zorunluluklar kapsamında belirlenen sürenin sonunda bu talebinizi yerine getirmemiz mümkün olabilecektir.